Процедура по ЗОП с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна, по обособени позиции

Предмет на процедурата„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на административната сграда и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна;
Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност;
Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 249, т. 1 от КЗ
Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД;
Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък;
Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък;
Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на билетопродавачи на граждански договор, съгласно приложен списък;

Линк към преписката в сайта на АОП
Линк към решението в сайта на АОП
Линк към обявлението в сайта на АОП

Изтегли документи

Помощ?