СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че определям дата 16.06.2014 год. от 14:00 часа за отваряне на постъпили оферти за участие в процедура с предмет: „Покупка на електрическа енергия за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа“

Изтегли документи

Помощ?