Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 9 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 9 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градски развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“
 
ДО
ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно: Отваряне на ценови оферти
 
 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
 
Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 9 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градски развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и оповестяването на цените ще се извърши на 18.06.2014 г., от 10:00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.
На отваряне на Ценовите предложения, могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.
 
 
С уважение,
 
Адв. Ирена Иванова /п/
Председател на комисия

Изтегли документи

Помощ?