Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр: Варна по обособени позиции“ Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/; Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ”

ДО
ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно: Отваряне на ценови оферти
 
 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
 
Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр: Варна по обособени позиции“ Обособена позиция 1.ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/; Обособена позиция  5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ, Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и оповестяването на цените ще се извърши на 03.07.2014 г., от 14:00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.
На отваряне на Ценовите предложения, могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.
 
 
С уважение,
 
Адв. Ирена Иванова /п/
Председател на комисия

Изтегли документи

Помощ?