Съобщение за отваряне на ценови оферти

ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения (плик № 3) по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна по 13 обособени позиции”, Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (плик № 3) и оповестяването на цените ще се извърши на 24.09.2014г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.

С уважение:


Адв. (п) /Димитър Атанасов/

Председател на комисия

Изтегли документи

Помощ?