Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа”

ДО
ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно: Отваряне на ценови оферти
 
 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
 
Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа”, Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и оповестяването на цените ще се извърши на 08.08.2014 г., от 10:00 часа в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.
На отваряне на Ценовите предложения, могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.
 
 
С уважение,
 
Адв. Ирена Иванова /п/
Председател на комисия

Изтегли документи

Помощ?