Публична покана 9029955/2.06.2014 за Доставка и монтаж на технологично оборудване – хардуерна спецификация, въвеждането му в експлоатация и софтуерно решение относно единна работа на системите за локализация и контрол на дейности свързани с предоставяните транспортни услуги на гражданите...

Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на Градски транспорт ЕАД, гр. Варна...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че определяме дата 28.04.2014 год. от 10:00 часа за отваряне на постъпили оферти за участие в процедура с предмет Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“...