Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Извършване на оценка на съответствието със съществените изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Компонент 9 в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база”...

Нова документация във връзка с извършени промени по чл.27а от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕА...

Разяснения към Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна"