Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на Градски транспорт ЕАД, гр.Варна по обособени позиции”

Публична покана 9020046/18.09.2013 за доставка на части за тролей марка Шкода14TR, 15TR и части за въздушно -контактна мрежа за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по следните позиции: 1. Авто части за тролейбуси Шкода 14TR и 15TR; 2. Резервни части за ел.част за тролейбуси Шкода 14TR и 15TR; 3.Токоснемащи части и материали за тролейбуси Шкода 14TR и 15TR;4.Части за въздушно-контактна мрежа/ВКМ/....