Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа”...

Съобщение

Отговори на въпроси по документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." по обособени позиции...

Отговори на въпроси по документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." по обособени позиции...