Отговори на въпроси по документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." по обособени позиции...

Нова документация с нанесени корекции за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." по обособени позиции, на основание на Решение от 12.12.2012 г., публикувано в АОП под номер 513454...

Отговори на въпроси по документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект № BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." по обособени позиции...

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на нов подвижен състав по проект BG161PO001-1.5.03-0002 ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА" финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. по обособени позиции"...